June 15, 2009

Check

Posted in Islam at 10:13 pm by Ahmad Salafi

atur cara semak(check program)    1. Atur cara komputer yang digunakan untuk menyemak sesuatu perkara. 2. Rancangan atau senarai yang disusun bagi tujuan penyemakan sesuatu perkara.    Kamus Komputer

digit semak(check digit)    Digit yang digunakan untuk membantu penyemakan. Dalam sistem penghantaran data, digit ini dihantar bersama data. Jika terjadi herotan atau gangguan pada nilai yang dihantar, digit ini akan menunjukkan bahawa data yang dihantar itu tidak sahih.    Kamus Komputer

masa semakan rekod(record check time)    Masa yang diambil untuk memastikan kesahihan pemindahan rekod dari atau ke peranti simpanan seperti pita.    Kamus Komputer

penyemakan meja(desk check)    Penelitian secara insani kandungan dokumen tercetak untuk mengesan kesilapan.    Kamus Komputer

plot semak(check plot)    Plot kasar yang dihasilkan secara automatik oleh sistem reka bentuk bantuan komputer bagi lukisan grafik yang dibina untuk membolehkan pengguna meneliti, membetulkan, dan mengesahkan lukisan sebelum lukisan sebenar diplot secara terperinci.    Kamus Komputer

rutin semak(check routine)    Rutin atau tatacara rutin yang digunakan untuk menyemak sesuatu perkara.    Kamus Komputer

saluran tanda semak(check mark channel)    Saluran bagi laluan tanda semak pada pita.    Kamus Komputer

semakan atur cara(program check)    Tindakan menyemak atur cara untuk mencari sebarang kesilapan.    Kamus Komputer

semakan bahagian(division check)    Kaedah semakan yang dilakukan terhadap hasil pengendalian pembahagian untuk menentukan kesahihannya.    Kamus Komputer

semakan baki perentasan tapak(crossfooting balance check)    Semakan kali kedua yang dilakukan untuk mengimbangkan baki dalam helaian hamparan elektronik.    Kamus Komputer

semakan gema(echo check)    Kaedah menyemak kejituan penghantaran dengan menghantar semula data yang telah diterima kepada sumber penghantaran. Ini membolehkan penghantar membandingkan data yang diterima balik dengan data asal yang telah dihantar.    Kamus Komputer

semakan kesempurnaan(completeness check)    Semakan yang dilakukan untuk menentukan sama ada proses atau tugas telah benar-benar selesai atau sebaliknya.    Kamus Komputer

semakan kesinambungan(continuity check)    Semakan yang dilakukan terhadap saluran penghantaran dan sambungannya untuk memastikan wujudnya laluan bagi data.    Kamus Komputer

semakan lewahan kitar(cyclic redundancy check)    Kaedah pengesanan ralat dengan menggunakan kehadiran bit lewah untuk memegang maklumat tentang jumlah dan taraf bit dalam bingkisan yang dihantar. Singkatan CRC.    Kamus Komputer

semakan silang(cross check)    Semakan kali kedua yang dilakukan oleh orang lain atau dengan cara lain untuk memastikan hasil yang diperoleh sahih atau tepat.    Kamus Komputer

semakan terancang(programmed check)    Semakan butiran yang dirancang terlebih dahulu.    Kamus Komputer

suapan semak(check feed)    Suapan input ke dalam sistem bagi tujuan penyemakan.    Kamus Komputer

check n 1. thing that restrains or stops, penghalang, perintang: illiteracy is a ~ to progress, buta huruf merupakan suatu penghalang kpd kemajuan; 2. restraint, menyekat: the new bank rate acted as a ~ on spending, kadar baru bank itu merupakan satu kawalan thdp perbelanjaan; 3. sudden stoppage, terhalang, terhenti: the outbreak of war caused a ~ to his career, tercetusnya peperangan itu telah menyebabkan kerjayanya terhalang;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check 4. stopping, terhentinya: a ~ in the production sawn timber, terhentinya pengeluaran kayu gergaji; 5. supervision, control, pengawasan: a close ~ on the staff is necessary, pengawasan yg rapi thdp kakitangan adalah perlu; 6. test, inspection, pemeriksaan: a ~ on goods leaving the factory, pemeriksaan barang-barang yg dibawa keluar dr kilang; to make a ~ on students’ progress, membuat pemeriksaan thdp kemajuan penuntut-penuntut; 7. standard of verifying, ukuran: this experiment is a ~ on mine, eksperimen ini merupakan ukuran kpd eksperimen saya; 8. (US) tick, tanda semakan;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check 9. pattern of squares, corak /dam, damdam, kotak-kotak, petak-petak/; (attrib) bercorak /dam, damdam, kotak-kotak, petak-petak/: a ~ shirt, kemeja bercorak kotak-kotak; 10. (chess) mat; 11. (US) cheque, cek; 12. (US) bill, bil;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check /keep, hold/ st in ~, a. mengawal sst: to keep o’s feelings in ~, mengawal perasaan sso; b. prevent further advance of, menahan serangan sst: keeping the enemy in ~, menahan serangan musuh;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check vi 1. stop, pause, tiba-tiba berhenti: unable to climb the hill, he ~ed and waited for help, krn tdk dapat mendaki bukit itu dia tiba-tiba berhenti dan menunggu bantuan; 2. test (for accuracy etc) menyemak: he ~ed to see if his answers were correct, dia menyemak utk mengetahui sama ada jawapannya betul atau salah; 3. inspect, memeriksa: he ~ed to make sure he had his keys, dia memeriksa utk memastikan bahawa kuncinya ada; 4. tally, sama, serupa: his description ~s with mine, gambaran yg diberikannya sama dgn gambaran yg saya berikan;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check vt 1. stop movement of, menahan, menyekat: the enemy’s advance has been ~ed, kemaraan pihak musuh telah disekat; 2. control, mengawal; (tears) menahan: to ~ inflation, mengawal inflasi; she was not able to ~ her tears, dia tdk dapat menahan air matanya; 3. test for accuracy etc, menyemak: to ~ my answer against his, menyemak jawapan saya berdasarkan jawapannya; 4. inspect, examine, memeriksa: the doctor ~ed his blood pressure, doktor memeriksa tekanan darahnya; the official ~ed all the weights, pegawai itu memeriksa semua anak dacing; 5. reduce, mengurangkan: he ~ed his speed when he saw the police car, dia mengurangkan kelajuannya apabila terlihat kereta polis;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check ~ in, mendaftar masuk: he ~d in an hour before the flight, dia mendaftar masuk sejam sebelum penerbangan;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check ~ off, menyemak: to ~ off the list item by item, menyemak senarai itu barang demi barang;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check ~ on, memeriksa: the air hostess is ~ing on the passengers’ safety belts, pramugari itu sedang memeriksa tali pinggang keledar para penumpang;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check ~ out, a. record departure from work, mendaftar habis kerja; b. pay bill and leave hotel, mendaftar keluar;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check ~ through, menyemak: to ~ through the accounts, menyemak akaun;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check ~ up on, menyiasat ttg: he ~ed up on her before giving her the job, dia menyiasat ttg gadis itu sebelum memberikan pekerjaan itu kepadanya;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check-list    n senarai semak.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check-point    n tempat pemeriksaan.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check-out    n also ~ time, waktu mendaftar keluar.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check-up    n pemeriksaan doktor.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

check-valve    n injap semakan.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

cross-check n semakan silang;    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

cross-check vt menyemak silang: he ~ ed the figures, dia menyemak silang angka-angka itu.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

double-check vt memeriksa /sekali lagi, dua kali/; (st written) menyemak /sekali lagi, dua kali/.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

spot check n pemeriksaan mengejut.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

traveller’s cheque, (US) traveler’s check n cek kembara.    Kamus Inggeris-Melayu Dewan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: